In-house Training อบรมภายในองค์กร หลักสูตรอบรมพนักงาน หัวข้ออบรมพนักงาน เตรียมพร้อมรับ AEC VICKK Training อบรม สัมมนา สู่ความสำเร็จ
 
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

Happy Training
Training for Success
We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


อบรมภายในองค์กร In-House Training
 

  รายชื่อหลักสูตรที่รับจัดอบรมภายในองค์กร
(In-house Training)
 

  ดูโครงสร้าง / หัวข้ออบรมแต่ละหลักสูตร
       
 

  แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
พร้อมรายละเอียดหลักสูตร และประวัติวิทยากร
สำหรับจัดอบรมในองค์กร In-house Training

จะส่ง E-mail หรือโทรแจ้งก็ได้นะคะ...ยินดีค่ะ 02-7895644

       
             
 

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกองค์กรที่จัดอบรมสัมมนาภายใน (In-house Training)

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อลูกค้าปี 2549-2552

 

รายชื่อลูกค้าปี 2553-2554

 

รายชื่อลูกค้าปี 2555-ปัจจุบัน

 

             
 
  รายชื่อหลักสูตรอบรม ที่เปิดให้บริการจัดอบรมภายในองค์กร In-house Training  
  ลำดับ หลักสูตรอบรม In-house Training หมวดอบรม  
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
กลยุทธ์การบริหารงานขายยุคใหม่
กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อนและลูกค้ารายใหญ่
กลยุทธ์ปิดการขาย ลูกค้าแบบองค์กร อย่างมืออาชีพ
การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่
ทักษะการขายสมัยใหม่ เจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing
เทคนิคและเครื่องมือ เพื่อควบคุมบรรยากาศทางการขาย สู่ชัยชนะ
กลยุทธ์เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์การขายชั้นสูง สู่ชัยชนะ
กลยุทธ์ชนะข้อโต้แย้ง และคำปฏิเสธของลูกค้า
ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนการขาย (เคล็ดวิชาสู่ความเป็นเลิศด้านการขาย)
ปิดการขาย ด้วยกลยุทธ์การบริหารความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์การขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสร้างตลาดใหม่และกลยุทธ์บริหารการขายสำหรับนักขายมืออาชีพ
การตลาดที่แตกต่างและนำสมัยเชิงรุก เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่ 1 และครองเบอร์ 1
การสื่อสารทางการตลาดแบบโอบล้อมเข้าประชิดกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดต่างประเทศแบบชนะขาดลอย
สร้างทีมเวิร์คการตลาดและการทำการตลาดอย่างมืออาชีพ
ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
การให้บริการอย่างเหนือชั้นของ Call Center
เทคนิคและทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
การบริการยุคใหม่ ด้วยกลยุทธ์ CRM & CS
บุคลิกภาพ / ทักษะ ศิลปะการต้อนรับและการบริการที่ประทับใจ
กลยุทธ์ติดตามผลและการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
การแก้ไขและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการสร้างความพึงพอใจสำหรับลูกค้า
เทคนิค ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ
การพัฒนาบุคลิกภาพ/เสริมภาพลักษณ์คนทำงานให้ดูดีได้ใน 1 วัน
มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จ
ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ศิลปะการพูด การสื่อสาร และเจรจาโน้มน้าวใจ
การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว เพื่อบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
ทักษะการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ สำหรับงานจัดซื้อสมัยใหม่
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในองค์กร
การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานด้วยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์และกำหนด Competency เพื่อใช้ปฏิบัติได้จริง ในองค์กร
การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เทคนิคการนำไปใช้ฯ
เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
พัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพหัวหน้างานรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศ
ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานระดับต้น
การสอนงานด้วยเทคนิค OJT  (On The Job Training)
ทักษะการสอนงาน การมอบหมายงาน การสั่งงาน สำหรับหัวหน้างาน
การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสอนงานให้ได้งานและใจลูกน้อง
ภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา
หัวหน้างานระดับต้นกับการบริหารงานบุคคล HR for Non-HR
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk rally & Team building)
เทคนิคการใช้เกมส์/กิจกรรมประกอบการอบรมให้สัมฤทธิ์ผล
เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร/ทีม
สร้างทัศนคติ  “ทำได้” และ การทำงานเป็นทีม
การสร้างทีมงานและทำงานเป็นทีม (Team Building & Team Work)
พลังแห่งการคิดให้รอบด้านอย่างเป็นระบบสู่ทีมที่เป็นเลิศ
ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหาร มืออาชีพ
สื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทาง E-mail/Fax/Note ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงาน สำหรับผู้เริ่มต้น  (เตรียมพร้อมAEC)
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ในที่ทำงานให้สัมฤทธิ์ผล
การกล่าวต้อนรับ / บริการ และการสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ ในร้านอาหาร
การบอกทาง เป็นภาษาอังกฤษ (Telling Direction)
ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักขาย  นักการตลาด ยุคใหม่ (เตรียมพร้อมAEC)
การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะ  จป.หัวหน้างาน สู่ความเป็นมืออาชีพ
การสื่อสารและการประสานงานสำหรับงานด้านความปลอดภัย
พลังแห่งการสร้างทัศนคติและความคิดเชิงบวกสู่ความสำเร็จ
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ
“Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การขาย การตลาด
การบริการ
การบริการ
การบริการ
การบริการ
การบริการ
การบริการ
การบริการ
การบริการ
สื่อสาร บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
สื่อสาร บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
สื่อสาร บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
สื่อสาร บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
สื่อสาร บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์
การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
การบริหารจัดการ-กลยุทธ์ธุรกิจ
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน- ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - ผู้บริหาร
บริหารทรัพยากรมนุษย์/ทำงานเป็นทีม
บริหารทรัพยากรมนุษย์/ทำงานเป็นทีม
บริหารทรัพยากรมนุษย์/ทำงานเป็นทีม
บริหารทรัพยากรมนุษย์/ทำงานเป็นทีม
บริหารทรัพยากรมนุษย์/ทำงานเป็นทีม
บริหารทรัพยากรมนุษย์/ทำงานเป็นทีม
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
ด้านความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัย
อื่นๆ - เพิ่มศักยภาพคนทำงาน
อื่นๆ - เพิ่มศักยภาพคนทำงาน
อื่นๆ - เพิ่มศักยภาพคนทำงาน
อื่นๆ - เพิ่มศักยภาพคนทำงาน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ
1. ทุกหลักสูตร สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
2. บริการออกแบบหลักสูตรอบรม ตามความต้องการของลูกค้า
3. สำหรับหลักสูตรข้างต้น ทางบริษัทฯ สามารถส่งใบเสนอราคา รายละเอียดหลักสูตรพร้อมประวัติวิทยากรได้ ภายใน 1 วันทำการ
4. กรณีออกแบบหลักสูตรอบรมใหม่ตามความต้องการของลูกค้า ระยะเวลาในการนำเสนอ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

 
 
All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com