หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก"

วันอบรมสัมมนา : 09/11/2023 - 09/11/2023   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์ “พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ มืออาชีพ” =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและองค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองและองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรจะต้องมีภาวะผู้นำเพื่อการนำตนเองและองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
บทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กร จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง และผู้นำต้องเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้คนในองค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
2. ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจความสำคัญในเรื่องภาวะผู้นำ
3. เสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การและธุรกิจ ยุคใหม่
2. ความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องภาวะผู้นำ

- ความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างภาวะผู้นำ
- ความแตกต่างของผู้นำกับผู้บริหาร
- บทบาทหน้าที่ของผู้นำ รูปแบบการเป็นผู้นำ
- ลักษณะบุคลิกภาพของผู้นำ (Behavioural Style : DISC)
- พลังของผู้นำ การสร้างความไว้วางใจและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลในการจูงใจผู้อื่น
3. การพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency Development) ยุคใหม่
- ความเข้าใจความเชื่อของตนเอง (Mental Models Understanding)
- ความเข้าใจตนเอง และผู้อื่น (Self & Others Understanding)
- การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
- ความเข้าใจในคุณธรรม (Integrity)
- การใช้คำพูดและทักษะการสื่อสารเป็นทีม (Communication & Team Learning Skills)
- การให้แรงบันดาลใจ และสร้างความไว้ใจ (Inspiring & Trust)
- การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)
- ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Acumen)
- การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability Change)
- ความมุ่งมั่นและเป้าหมายในชีวิต (Personal Mastery)
4. กรณีศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับองค์กรและธุรกิจ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่เตรียมตัวเป็น
1. ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าแผนก Supervisor
2. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
3. ผู้สนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1. สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และนำองค์กรไปสู่ความเจริญเติบโต
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ในการเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาองค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นคนที่องค์การต้องการ เพราะจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

อัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม


วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร
การศึกษา
- ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
ประสบการณ์การทำงาน
- -ผู้บริหารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำ / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Human Resources Development & Organization Development
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) / PMAT)
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน ,และ HR โรงงานมหาสนุก

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com