ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษางานบุคคล By VICKK TRAINING VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

         
   

บริการเป็นที่ปรึกษา ที่ปรึกษางานบุคคล บริหารพัฒนางานบุคคล พัฒนาองค์กร HR & Organization & Development Consultation

1. จัดทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description) เพื่อเป็นฐานบริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร
2. จัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP)
3. วางแผนกลยุทธ์บริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร (HR Strategies & Transformation)
4. จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs
5. จัดทำระบบพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development & Change)
6. จัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) งานที่สำคัญ , ระบบบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)
7. การสำรวจและสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) การนำผลสำรวจไปใช้และจัดทำแผนสร้างความผูกพัน


จุดเด่นบริการเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ของ Vickk Training

1. ที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์บริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรอย่างยาวนาน
2. ที่ปรึกษาสามารถพัฒนาและประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของท่าน
3. บุคลากรของท่านสามารถเรียนรู้ร่วมกับที่ปรึกษา (Partnership Approach) นำไปปฏิบัติต่อยอดเองได้ภายหลัง
บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการพัฒนาทีมขาย Business Strategy and Salesforce Development Consulting Service

ลักษณะของบริการ
เป็นการให้บริการด้านการเป็น “ที่ปรึกษา” (Executive Consultant) เพื่อร่วมวางแผน เสนอแนวคิดพัฒนาระบบงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ โดยจะทำงาน ประสานกับผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ซึ่งบริการดังกล่าวอาจจะครอบคลุมไปถึงการออกแบบวิธีดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆในองค์กร เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ตามแต่กรณีซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ล่วงหน้า หรือเป็นครั้งๆไป

ขอบเขตความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ “ที่ปรึกษา” ครอบคลุมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบงาน การพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรด้านการขาย และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดของความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ( Key Performance Indicators – KPI) ดังต่อไปนี้
1. ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด
2. ร่วมศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจ
3. ร่วมศึกษาความต้องการของผู้บริโภค
4. ร่วมพัฒนาระบบงานการขาย
5. ร่วมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
6. ร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการขายและการตลาด
7. ศึกษาและสร้างความเป็นไปได้ในตลาดใหม่
8. ศึกษาและพัฒนาช่องทางการตลาดแบบใหม่
9. ศึกษากลยุทธ์ในช่องทางการจัดจำหน่าย
10. ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ

วิธีการดำเนินการ
บริการของที่ปรึกษาจะครอบคลุมตั้งแตการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิ การวางแผน การดำเนินการตามแผน และการนำเสนอแผนต่อลูกค้า ฯลฯ พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาทีมขาย ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิสำหรับโครงการทได้รับมอบหมาย
2. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. วางแผนการดำเนินงาน ด้านการขาย และกลยุทธ์ธุรกิจ
4. ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ทางโทรศัพท์
5. ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ทางอีเมล
6. ร่วมประชุม ให้คำปรึกษา และออกความเห็น ที่สำนักงานของลูกค้า
(เดือนละ 1 ครัง, ครั้งละ 2 วัน โดยจะกำหนดวันร่วมกันตามความเหมาะสม)
7. สรุปความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
8. ประเมินผล ทบทวนการดำเนิน และเสนอแนวทางแก้ไข สำหรับแผนงานที่ได้ดำเนินการไป
9. วางแผนการพัฒนาทีมขาย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษากับทีมขาย

 
         
         
      Vickk Training Together  
         
 

We're here to support your success
Service with HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com