วิทยากรฝึกอบรม อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ อ.กวัน จิระคุณ ดร.วชิระ ชนะบุตร อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ อาจารย์ ดร. พลกฤต โสลาพากุล อ.ไมตรี บุญขันธ์ VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


ทำเนียบวิทยากร VICKK TRAINING
 
 

 

 


   

อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ
- วิทยากรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายชั้นสูง , การตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
- ประธานบริหาร บริษัท บิซิเนสแมกซ์ (เอเชีย) คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ประธานบริหารด้านการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฮอสปิก้าวิลล่า จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กลุ่มบริษัท ฟาน แคปเปล (Van Kappel) จากเนเธอแลนด์
- ที่ปรีกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การขายและการตลาด กลุ่มพนัสแอสเซ็มบลี้ , กลุ่มอัครพร็อพเพอร์ตี้
- ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญด้านกลยุทธ์การขายและพัฒนาตลาด ให้กับองค์กรเอกชนและหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง
- อดีตผู้บริหารระดับสูงประจำประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น รีช (Reach), เคเบิ้ลแอนด์ไวเลส เอชเคที (Cable & Wireless HKT) , แอสเพ็ค (Aspect) และ เอเชีย เน็ทคอม (Asia Netcom)
- จบปริญญาโทด้านการบริหาร ผ่านการฝึกอบรมด้านการตลาดและการขายชั้นสูงจากหลักสูตรต่างประเทศหลายแห่ง และมีประสบการณ์การทำงานรวมกว่า 25 ปี มีชั่วโมงบรรยายและที่ปรึกษาธุรกิจกว่า 2,000 ชั่วโมงต่อปี
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.อัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ
   
   

ดร.วชิระ ชนะบุตร
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
-ที่ปรึกษา สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute)
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (MBA S-HRM) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- คณะกรรมการฝ่ายสัมมนา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย(ECONTHAI)
- จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ Competency HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) , บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน” ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.ดร.วชิระ ชนะบุตร
   
   

อ.กวัน จิระคุณ
- วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์การตลาด การขาย สมัยใหม่
- วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน กลยุทธ์การตลาด การขายในต่างประเทศ (Strategic International Marketing)
- มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษสำหรับนักขาย นักการตลาดรุ่นใหม่)
- ที่ปรึกษาและนักยุทธศาสตร์ บริหารการตลาดในต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ ยิปซั่มบอร์ด จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการ บริษัท นีท ดีไซน์ จำกัด
- Business Development, Madison Group, กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน
- อดีตรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด
- อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ซิสเต็มส์ จำกัด
- ผู้แต่งหนังสือ ชื่อ ภูฏาน...แนบชิดสนิทรัก สำนักพิมพ์ : Bear Publishing Co.,Ltd.
- จบปริญญาโท การตลาด นานาชาติ (MIM Program) ม.ธรรมศาสตร์ / ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานรวมกว่า 20 ปี
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.กวัน จิระคุณ
   

อ.โกมินทร์  เมืองจันทร์
- วิทยากรและที่ปรึกษา ด้าน ด้านกลยุทธ์การบริการ ขาย ตลาด| พัฒนาบุคลากร,องค์กร | การพัฒนาบุคลิกภาพ | การสื่อสาร | Admin” & เลขานุการ| ทักษะหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจ | ภาวะผู้นำ และการสร้างทีม
- ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน มรท. 8001-2563 เลขทะเบียน C-TLS-124 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กสร.
- ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ เลขใบอนุญาตทะเบียน 191/2565 กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ที่ปรึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S)
- กรรมการผู้จัดการ/ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เอชเจเค อินแตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท พี.ดี.วิลเลจ จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานการตลาดและบริการ บริษัท ภูลิน เทคโนโลยี จำกัด
- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ส่วนงานการขายและการตลาด บริษัท นววิลล่า จำกัด
- วิทยากรอาวุโส บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย และวิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

อ.ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

- วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
- วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้านการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรม ปริญญาโท-เอก ด้านการบริหารจัดการ ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมรวมกว่า 25 ปี
- Engineering Manager Thai Union Group PCL
- Engineering Manager Thai Union Frozen Products PCL.
- Maintenance Engineering Manager Royal Ceramic Industry PCL.
- Industries Automation Engineering Consultant FESTO LTD.
- Operation Manager Intel Card Industries CO., LTD
- Electrical Maintenance Engineer Thai cold rolled steel sheet PCL.
 
 
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

อ.ไมตรี  บุญขันธ์

- ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ Management และเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / TPM / TQM / การบริหารการซ่อมบำรุง
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) ,จบ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
- วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen บริษัท เบียร์ทิพย์
- ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co.,Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
- ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ปี
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd.
- อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
- QCC team excellent 2009-2010 (Singapore)
- KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
 
 
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.ไมตรี บุญขันธ์
   
   

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร / องค์กร
- หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง
- วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
- วิทยากรสอนเทคนิคการนําเสนอผลงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก - จบปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.มหิดล
ดูประวัติเพิ่มเติม ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

อ.ดร.คงศักย์   ล้อเลิศรัตนะ

- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ลีน โลจีสติกส์ ซัพพลายเชน Warehouse Management / Lean & Logistics , Supply Chain /3PL Outsourcing
- ปริญญาเอก การจัดการ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย เบลฟอร์ด สหรัฐอเมริกา , Belford University, USA.
- ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขา การจัดการเชิงปริมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
- อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ การเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
- ผู้อำนวยการกลุ่มซัพพลายเชนกลุ่มไมเนอร์ฟู้ด , Minor Food Group
- ผู้อำนวยการฝ่าย การจัดการซัพพลายเชน, บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโลจิสติกส์, Schenker (Thai) Ltd.
- ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์ บจก. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
- ผู้จัดการอาวุโสการจัดการซัพพลายเชน DKSH ประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน มากกว่า 10 แห่ง
- ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 
 
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ
   

อ. พิทักษ์ บุญชม
- วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กร ด้าน วิศวกรรม / เครื่องมือ / การควบคุมคุณภาพ
- วิทยากรและที่ปรึกษา การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อน ให้กับโรงงานและบริษัทฯ หลายแห่ง
- ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL จำกัด
- หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- ฯลฯ
- จบการศึกษา สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูประวัติเพิ่มเติม อ. พิทักษ์ บุญชม
   

อ.ดร.สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
- ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท โอ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษางานบุคคล / พัฒนาองค์กร บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด
- วิทยากรประจำหลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ของ CP ALL
- วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ภาครัฐ/เอกชน หลายแห่ง
- ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และความปลอดภัยในการทำงาน ขององค์กรชั้นนำ มากกว่า 20 ปี อาทิเช่น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่ม CP บริษัท นิตโต้ โคกิ คัพพลิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- ที่ปรึกษาการวางแผน และจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานให้กับบริษัทไทยและต่างชาติ)
- ที่ปรึกษางานบุคคล สถาบันประกันภัยไทย
- กองบรรณาธิการ เล่ม 4/54 ,เล่ม 1/55 วารสาร PEOPLE Magazine (ฅน) ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.ดร.สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
   
   

อ.เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมริตะ(ประเทศไทย) จำกัด
- วิทยากรและที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากร,องค์กรด้าน วิศวกรรม ,ออกแบบ วิจัย และพัฒนา เครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต
- ผู้เชี่ยวชาญ การเขียนแบบวิศวกรรม / สถาปัตย์ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D, 3D Solidworks (Part+Drawing+Assembly) , GD&T
- ผู้เชี่ยวชาญในการ ออกแบบ วิจัย พัฒนา สร้างเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรม
- วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษ ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
- วิศวกรผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- จบการศึกษา สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดูประวัติเพิ่มเติม อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
   

อ.อนุศรา ธนามี
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออพติมัส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
- วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการบริหารวิศวกรรม / การควบคุมคุณภาพ /เพิ่มผลผลิต ปรับปรุงขบวนการผลิต
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตร Kaizen, Lean, Six sigma ,SPC, QC7 Tools, Why Why analysis, FMEA, CE Diagram, IMDS
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
- Project Engineer : บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
- Process Improvement Engineer : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- Contact center development : ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- Enterprise process management : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้าง : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา ด้านการปรับปรุงกระบวนการ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- จบการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูประวัติเพิ่มเติม อ. อนุศรา ธนามี
   
   

อ.ดร.พลกฤต โสลาพากุล
- วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ ด้าน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ การบัญชี-การเงิน การบริหารงานคุณภาพ
- Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Early Stage)
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
- วิทยากรบรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอาหาร
- ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน บริษัท ศุภทัศนาขนส่ง จำกัด
- ผู้จัดการโรงงาน บริษัท สิริมาตา คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
- หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี บมจ. อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์เมนแทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส
- กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ดูประวัติเพิ่มเติม อ.ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   
 
All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com