หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก"

วันอบรมสัมมนา : 10/07/2024 - 10/07/2024   เวลา 9.00 - 16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน => รายละเอียดเพิ่มเติม และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญ
ต้องยอมรับว่าในทุกๆ องค์กรได้ให้ความสำคัญเรื่องแรงงานสัมพันธ์เป็นหลัก เพราะหากองค์กรใดมีปัญหาเรื่องแรงงานสัมพันธ์แล้ว จะทำให้สัมพันธภาพระหว่างองค์กรและพนักงานไม่ราบรื่น หากเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ก็จะนำไปสู่เรื่องพิพาทแรงงาน และนำไปสู่การสร้างกฎระเบียบวินัยที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น โดยหากพนักงานเกิดความรู้สึกที่ไม่ผูกพันกับองค์กรแล้วก็จะเกิดปัญหาพนักงานใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานไม่เต็มที่ หรือบางครั้งพนักงานตัดสินใจลาออกไป
แม้ว่าปัญหาเรื่องการลาออกในทุกองค์กรจะประสบปัญหาเหมือนกัน แต่ทุกองค์กรก็ไม่อยากให้เกิดการลาออกเพิ่ม หรือบางครั้งองค์กรอาจพบกับปัญหาสมองไหลและสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องหาวิธีที่ทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรอย่างนานที่สุด เพื่อใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop

หัวข้อการอบรม
1. ความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์
• แรงงานสัมพันธ์ สิ่งจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำ
• บทบาทผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน สำหรับเรื่องแรงงานสัมพันธ์
• Workshop จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
2. กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบุคคลควรรู้และใช้เป็น
• กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
• กฎหมายประกันสังคม
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน
• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
• พระราชบัญญัติคุณภาพชีวิต
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
3. การสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของวินัย
• แนวคิดในการสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์
• ตัวอย่างการสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์
• Workshop การสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิภาพ
4. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
• ความสำคัญเรื่องความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
• องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Employee Engagement
• กลยุทธ์การสร้างและพัฒนา Employee Engagement
5. การวิเคราะห์เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
• การสำรวจสาเหตุของปัญหาการลาออก
• เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สาเหตุการลาออก อย่างเป็นระบบ
• การอ่านผลการวิเคราะห์การลาออก เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไข
• สรุปแนวทาง และมาตรการลดการลาออก

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– กิจกรรมประกอบการอบรม ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยตรงโดยเข้าผ่านเวปไซท์ https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะอัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม


วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์
การศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การทำงาน
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท โอ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด, บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด
- วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ภาครัฐ/เอกชน หลายแห่ง
- ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานธุรการ จัดซื้อ กฏหมาย และความปลอดภัยในการทำงาน ขององค์กรชั้นนำ มากกว่า 20 ปี
- ที่ปรึกษาการวางแผน และจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานให้กับบริษัทไทยและต่างชาติ
- ที่ปรึกษางานบุคคล สถาบันประกันภัยไทย
- ผลงานการเขียนหนังสือ HR โรงงานมหาสนุก

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com