หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency” (พร้อมตัวอย่างไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปี นำไปปรับใช้ได้ทันที) ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก"

วันอบรมสัมมนา : 11/07/2024 - 11/07/2024   เวลา 9.00 - 16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์ “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency” (พร้อมตัวอย่างไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปี นำไปปรับใช้ได้ทันที) =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญการอบรม
การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้เหมาะสม สะท้อนกับวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กร ควรเรียนรู้เครื่องมือการบริหารด้วย KPI-OKR และ Competency (สมรรถนะ) ควบคู่กันไป ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
แทบทุกองค์กรนิยมใช้ตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPI และพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรต้องการ มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานไปตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล HR และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ควรได้รับความรู้ความเข้าใจในในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) OKR - KPI และสมรรถนะ(Competency) อย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีได้เหมาะสม และมีส่วนร่วมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS) OKR - KPI และสมรรถนะ(Competency)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI และสมรรถนะ/พฤติกรรม(Competency) ในใบประเมินผลงานประจำปี ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับองค์กรและบุคลากร
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

หัวข้อการอบรม
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ความหมายวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์-เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ ค่านิยมองค์กร และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems : PMS) ความหมายการบริหารการปฏิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์
3. OKR ความหมายและประโยชน์ของ OKR กับการบริหารจัดการผลงานสู่ความเป็นเลิศ
4. หลักการกำหนดตัวชี้วัด KPIs (Key Performance Indicators) การกระจายเป้าหมายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและรายคน
5. สมรรถนะ (Competency) และพฤติกรรม สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
6. การให้น้ำหนักความสำคัญของ KPIs และพฤติกรรม รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลและตัวอย่างวิธีการคำนวณเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
7. การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency

Workshop : การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี พร้อมตัวอย่างไฟล์แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับผู้บริหาร และสำหรับพนักงาน

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม
• ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยตรงโดยเข้าผ่านเวปไซท์ https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ
อัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 3,500 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 3,500 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 3,325 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร
การศึกษา
- ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
ประสบการณ์การทำงาน
- -ผู้บริหารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำ / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Human Resources Development & Organization Development
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) / PMAT)
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน” และ HR โรงงานมหาสนุก

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com