หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรม "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ"

วันอบรมสัมมนา : 15/07/2024 - 15/07/2024   เวลา 9.00 - 16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-16.00 น. อบรม สัมมนา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 น.-16.10 น. ปิดการอบรม สัมมนา / รับใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

ความสำคัญ
ผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ เลขานุการ เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญยิ่ง เพราะต้องดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่างๆของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่สำคัญ และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ เลขานุการ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน ทั้งแบบองค์รวม และแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงการบริหารความสัมพันธ์ในการทำงานกับบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในองค์กร หรือบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ลูกค้า/ ผู้มาติดต่องานโดยทั่วไป ให้ได้รับความพึงพอใจและงานบรรลุถึงผลสำเร็จตามที่วางไว้ หลักสูตรอบรม “ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ” นี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเป็นเลขานุการมืออาชีพทำงานได้คล่องตัวเป็นที่รักและไว้วางใจของเจ้านาย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทันยุคทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้งาน และภารกิจต่างๆสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม
Module 1 : ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการคือใคร

• ทำไมต้องมี ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการ
• จากเลขานุการยุคก่อนสู่การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารส่วนตัวแบบมืออาชีพ
• ผู้ช่วยผู้บริหารมือขวาเบอร์หนึ่งของเจ้านายต้องรู้อะไรบ้าง ต้องมีทักษะอะไรบ้าง
• เผยเคล็บลับเทคนิคการทำงานจริงเห็นผลไวเป็นที่รัก ไว้วางใจของเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และลูกค้า
• หลักการเรียนรู้เจ้านาย/ผู้บริหาร การเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้บริหาร
• Tips : วิธีปฏิบัติ สำหรับการนัดหมาย เข้าพบผู้บริหาร
• เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ
Module 2 : บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ ในการจัดประชุม
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุม
• ประเภทของการประชุม
• การเตรียมและจัดประชุม
• การจดบันทึกการประชุม
• การจัดทำรายงานการประชุม
Module 3 : เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ
• การวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างเหมาะสม (เทคนิคแผน 4 จุดสำหรับวางโครงงานเขียน)
• หลัก 7'C การใช้ภาษาเพื่อสัมฤทธิ์ผลการสื่อสารเชิงธุรกิจ
• ตัวอย่างเอกสาร Memo จดหมายโต้ตอบภายในองค์กร
Module 4 : การบริหารเวลาให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Effective Time Management)
• 80/20 กฏการทำงานแบบพาเรโต (จัดการงานให้ลุล่วงในเวลาที่สั้นที่สุด)
• วิธีจัดระเบียบแต่ละวันและวิธีวางแผนการทำงานที่ดีที่สุด
• จัดลำดับความสำคัญของงาน
• Tips การบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จ
Module 5 : ศิลปะในการสื่อสารและการประสานงาน
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้คนต่างวัย คนต่าง Gen (แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก เมื่อต้องทำงานกับวัยที่ต่างกัน)
- ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
- เทคนิค 3 องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารทีดี
- เทคนิคปรับน้ำเสียงสูง-ต่ำ 5 ระดับ เพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
• การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
- ความคาดหวังของผู้ติดต่อที่ประสานงานด้วย
- ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน
Module 6 : ทักษะการใช้โทรศัพท์
• กลยุทธ์การใช้โทรศัพท์สื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
• สิ่งที่ควรปฏิบัติในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
Module 7 : การจัดการกับอารมณ์ (Emotion Quotient)
• การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์
• IQ + EQ = Success
• แนวทางการจัดการอารมณ์ความรู้สึก
• ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
Module 8 : การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality improvement
• การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
• ความประทับใจเมื่อแรกเห็น (First Impression)
• การแต่งกายดีส่งเสริมภาพลักษณ์ภายนอก
• ท่วงท่าอิริยาบถที่งดงาม
• บุคลิกขั้นพื้นฐาน (ภายนอก /ภายใน) สำหรับ ผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ
• มารยาททางสังคม ปรับตัวได้เมื่อเข้าสังคม

รูปแบบการอบรม
- บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
- ระดมความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
- Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติจริง

อัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

กรณีชำระค่าอบรมที่หน้างาน

อัตราค่าอบรม : = 5,900.00 บาท/ท่าน
VAT 7% : 413
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 177
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 6,136 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 6,313 บาท/ท่าน

กรณี ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน (รับส่วนลด 5%)
อัตราค่าอบรม : = 5,605 บาท/ท่าน
VAT 7% : 392.35
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 168.15
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 5,829.20 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 5,997.35 บาท/ท่าน

** กรณีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 10% จาก 5,900 บาท คงเหลือ 5,310 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT) โดยชำระก่อนวันอบรม**


สถานที่จัดอบรม สัมมนา
โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL หรือ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ *อาจเปลี่ยนแปลงได้* (โดยจะเรียนแจ้งสถานที่อบรมที่แน่นอนกับผู้เข้าอบรมให้ทราบก่อนวันอบรมประมาณ 1 สัปดาห์)

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์
วิทยากรระดับมืออาชีพ 2 ท่าน : ผศ.ดร.นิภาพร และ อ.โกมินทร์

1. ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- อาจารย์พิเศษ, วิทยากร มหาวิทยาลัย รัฐและเอกชน
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
- เลขานุการภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
- ผลงาน เช่น วารสารวิชาการระดับนานาชาติ, สิทธิบัตร
- จบปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.มหิดล


2. อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน TLS 8001
- ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอชเจเค อินแตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท พี.ดี.วิลเลจ จำกัด
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง
- วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
- อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซันเทค (ไทยแลนด์-ลาว) จำกัด
- อดีตผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรี่ไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด
- อดีตผู้บริหารระดับสูง ในภาคธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท ชั้นนำหลายแห่ง

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com