นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice) VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 

บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งแจ้งวิธีที่บริษัทบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนการเก็บข้อมูลดังกล่าว หากมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง หรือตามที่กฎหมายกำหนด)

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อท่านลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมสัมมนา ผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ หรือช่องทางใด ๆ บริษัทขอทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไอดีไลน์) ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพศ อาชีพ ฯลฯ

2.2 เมื่อท่านชำระค่าจัดฝึกอบรม สัมมนา บริษัทอาจขอข้อมูลทางบัญชี เช่น รายละเอียดการชำระเงิน

2.3 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไอดีไลน์)

2.4 แบบสอบถามความคิดเห็น หรือการประเมินผลและการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา

2.5 การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมหรือออกบูธ

2.6 บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลหมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น

2.7 เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล ช่องทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงานดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ประวัติข้อมูลส่วนตัว รูปถ่าย ฯลฯ

2.8 ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนในนามนิติบุคคล หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท ท่านรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว ในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

2.9 คุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัท อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้

3. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อลงทะเบียนจองหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนาให้แก่ท่าน และบางข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนมา เช่น ชื่อองค์กร ชื่อ สกุล ตำแหน่งงาน ของผู้เข้าอบรม จะถูกเปิดเผยต่อวิทยากรผู้สอนหลักสูตรนั้นๆ เพื่อการปรับเนื้อหาอบรมให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าอบรม

3.2 เพื่อออก ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และวุฒิบัตร ในการอบรมสัมมนาให้แก่ท่าน

3.3 เพื่อให้บริการหรือตอบคำถาม ตามความต้องการของท่าน

3.4 เพื่อให้ข้อมูล รายการอัพเดตเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น หรือส่งคำเชิญในการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาของบริษัท ผ่านทางอีเมล จดหมายทางไปรษณีย์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ข้อความ หรือทางโทรศัพท์ (โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารดังกล่าวได้ โดยการคลิกลิงค์หยุดรับข่าวสาร หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล ของบริษัท)

3.5 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขายการตลาด

3.6 เพื่อสำรวจความคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนาของบริษัท ตลอดจนแบบสำรวจลูกค้า ในการปรับปรุงบริการของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่าน

3.7 เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการสำรองที่นั่งการเข้าอบรมสัมมนาในครั้งต่อไป

3.8 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม (เช่น ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม สัมมนาของบริษัท)

3.9 เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการจัดอบรม สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง กรณีท่านต้องการนำข้อมูลหลักฐานการอบรมไปประกอบการยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสรรพากร หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

3.10 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย

โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือคำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ เป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นกว่านั้น หากจำเป็นต้องดำเนินการใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

6.1 บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่านั้น โดยทำสัญญาในการรักษาความลับไว้กับบุคคลดังกล่าว

6.3 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอปรับปรุง ยกเลิกการจัดเก็บ หรือการใช้ข้อมูลได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะดำเนินการภายใน 30 วัน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลต่อการให้บริการ และอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการบางอย่างได้

8. การติดต่อกับบริษัท
ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ
Line ID : @vickktraining
โทรศัพท์ 02-7895644 และ 095-3691591
E-mail : info@vickktraining.com หรือ vickktraining@gmail.com

หมายเหตุ :
บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้วันที่แก้ไขล่าสุดจะมีระบุไว้ด้านล่าง


วันที่แก้ไขล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 


All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com