หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization (Workshop ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Power BI Desktop) ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก"

วันอบรมสัมมนา : 15/11/2023 - 15/11/2023   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization (Workshop ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Power BI Desktop) => รายละเอียดเพิ่มเติม และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ จะมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุค Digital HR ที่ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถเข้าถึงใช้งานได้ง่ายขึ้น การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้วยวิทยาการข้อมูล (HR Analytics in Data Science) และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพของนักบริหารจัดการงานบุคคล (HR) ให้ก้าวไปสู่บทบาทการเป็น HR Business Partner ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์อบรม
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ Digital HR , Big Data , Data Science และ HR Analytics
2. เพื่อให้มีเทคนิคในการเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งแบบพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive)
3. เพื่อให้มีทักษะในการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล HR Analytics การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR

หัวข้อการอบรม
1. ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Big Data , Data Science และ HR Analytics
• HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
• การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
• ความรู้เกี่ยวกับ Big Data การพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำงานด้าน HR Analytics
• ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)
• กระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) และกระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics
2. HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
• HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
• การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
• การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)
• การทำ Data Mapping เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำ HR Analytics
3. HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล , การพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive) ในงาน HR ด้านต่างๆ
• วิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)
• วิเคราะห์การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
• วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
• วิเคราะห์การออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)
• วิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
4. การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR ในด้านต่างๆ สู่การเป็น HR Business Partner
5. Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
• โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

• สำหรับการอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมเตรียม คอมพิวเตอร์ / Notebook จำนวน 2 เครื่อง โดย 1 เครื่องใช้เข้า zoom เพื่อรับชมวิทยากรบรรยาย อีก 1 เครื่องใช้สำหรับทำตามขั้นตอนที่วิทยากรสอน

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะอัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 3,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 3,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 3,709 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร
การศึกษา
- ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
- Mini-Data Science Certification : Mahidol University
ประสบการณ์การทำงาน
- -ผู้บริหารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำ / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
- วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์พิเศษ ด้าน งานบุคคล งานพัฒนาองค์กร Human Resources & Organization Development HR Analytics in Data Science วิเคราะห์ข้อมูล-สถิติ
ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน , หนังสือ HR โรงงานมหาสนุก

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com