หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-corruption)ในองค์กรอย่างยั่งยืน” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก"

วันอบรมสัมมนา : 17/11/2023 - 17/11/2023   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์ “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-corruption)ในองค์กรอย่างยั่งยืน” =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของภาวะผู้นำ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ในองค์กร มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยใจที่มีหลักธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งกลายเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กรและการดำเนินธุรกิจอย่างน่าประหลาดใจ
การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ดีจะทำให้พนักงาน เข้าใจ ซึมซับ ตระหนักถึงความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อองค์กร ตนเอง ลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆ รูปแบบในองค์กร รวมถึงความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวม การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ดี เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

หัวข้อการอบรม
1. ทำไมองค์กรต้องจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
2. จริยธรรม จรรยาบรรณ กับการทำงาน , การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ส่งผลดีต่อชีวิต
3. ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชัน หนทางนําไปสู่ความเสื่อมในองค์กร
4. บทบาทของทุกคนในองค์กรที่จะมีส่วนในการลดการทุจริตคอร์รัปชัน
5. การกำหนดนโยบาย มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud & Corruption Policy)
6. ตัวอย่างพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร ในรูปแบบต่าง ๆ
7. การป้องกัน และการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
8. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกื้อกูล จริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายขององค์กร
9. หลักธรรมในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จของตนเองและองค์กร
10. จากคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ นโยบาย กลยุทธ์ สู่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-corruption) อย่างยั่งยืน

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– กิจกรรมประกอบการอบรม ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook หรือ Smartphone (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี ลงได้ทั้งใน Notebook และ Smartphone) หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่เวป https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะอัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร
การศึกษา
- ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
ประสบการณ์การทำงาน
- -ผู้บริหารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำ / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Human Resources Development & Organization Development
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) / PMAT)
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน ,และ HR โรงงานมหาสนุก

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com