หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก"

วันอบรมสัมมนา : 22/11/2023 - 22/11/2023   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)” =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4

ความสำคัญของหลักสูตรอบรม
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยในกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมาก
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการเก็บรักษาข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของลูกจ้าง ข้อมูลของลูกค้า หากข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต จะส่งผลกระทบกับการชดเชยค่าสินไหมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบความสำคัญและแนวคิดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับหน่วยงานในองค์กร เช่น หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานการขายและการตลาด หน่วยงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานในองค์กร ต่อการดำเนินงานขององค์กร
3. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการการปรับปรุงงานของงานของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อการอบรม
1. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR) งานจัดซื้อจัดจ้าง งานการขายและการตลาด งานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลในงานต่างๆ
2. นิยามศัพท์ต่างๆ ใน พ.ร.บ. นี้ แนวทางการดำเนินการ พ.ร.บ. นี้ และการนำมาใช้กำหนดหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในองค์กร
3. การกำหนดนโยบายการบริหารตาม PDPA การขอเก็บ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล พนักงาน ผู้สมัครงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อกับองค์กร การจัดเตรียมข้อมูลที่เข้าข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. นี้
4. การจัดตั้งคณะทำงานในองค์กร การจัดทำกระบวนการ คู่มือการปฏิบัติงาน การประกาศระเบียบใช้ในองค์กร
5. การจัดเตรียมความพร้อมของเอกสาร แบบฟอร์ม ข้อมูล และแนวทางการปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. นี้ เช่น
• หน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) เช่น
 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 ใบสมัครงาน
 เอกสารการขอความยินยอม (Consent form)
 สัญญาจ้างงาน
 การเบิกค่ารักษาพยาบาล
• หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง
• หน่วยงานการขายและการตลาด
• หน่วยงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
• หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แนวทางดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ โดยใช้มาตรฐาน ISO 27701
7. ความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษ การจ่ายค่าสินไหม โทษปรับต่าง ๆ

รูปแบบการอบรม
– บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
– กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
– ฝึกปฏิบัติจาก Workshop ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง
– อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยตรงโดยเข้าผ่านเวปไซท์ https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะอัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมจัดส่งให้ทางอีเมล หรือทางไลน์ก่อนวันอบรม
2. วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางไปรษณีย์

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม


วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร
การศึกษา
- ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)
ประสบการณ์การทำงาน
- -ผู้บริหารศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์กรธุรกิจชั้นนำ / ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Human Resources Development & Organization Development
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- จัดทำข้อสอบ Competency ให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) / PMAT)
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้กับ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน)
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
- กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ “วารสาร ฅน” และ HR โรงงานมหาสนุก

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com