หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ”

วันอบรมสัมมนา : 01/11/2023 - 01/11/2023   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30 Vickk Training เปิดห้องอบรมออนไลน์ Zoom
9.00 – 10.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 1
10.30 – 10.45 พักเบรก 15 นาที
10.45 – 12.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 พักเที่ยง
13.00 – 14.30 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 พักเบรก 15 นาที
14.45 – 16.00 เข้าสู่การอบรมช่วงที่ 4


ความสำคัญหลักสูตรอบรม
จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศเช่นประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก(คุณภาพไม่พูดถึง)ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านให้ดีขึ้น โดยจะต้องคำนึงถึงการผลิตสินค้าให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งความจำเป็นขององค์กรในสิ่งแรกๆที่ควรจะปฏิบัติก็คือ การพัฒนาพนักงาน(คน)ในทุกระดับ เพื่อให้มีการตอบสนองใน เรื่องของต้นทุน(Cost) ที่ต้องการให้ลดลงและการผลิตที่ไม่ให้เกิดของเสียขึ้นในระบบ , เรื่อง(Delivery)การจัดส่งสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าทันเวลา(ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) , เรื่อง(Safety) ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด , เรื่อง(Morale)การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน , เรื่องของคุณภาพ(Quality) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม(Environment) ที่เกิดขึ้นในการผลิตที่จำเป็นจะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนั้นการที่จะให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ควบคุมและดูแล เพราะ “หัวหน้างาน” คือผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานระดับปฏิบัติการโดยตรง รวมทั้งหัวหน้างานจะต้องวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการทราบต่อไป ดังนั้น “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ในเรื่องระบบการทำงานในส่วนที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดี และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่าย วิธีการ เครื่องจักร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง “คน” ซึ่งการอบรมใน “หลักสูตร หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ ” นี้ จะสามารถช่วยในการเป็น หัวหน้างานที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของตำแหน่งหัวหน้างาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมงานและองค์กร
2. เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบ ในบทบาทของหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการอันจะมีผลต่อการวางตัวและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิด “การยอมรับ” ของลูกน้อง
3. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของหัวหน้างาน ให้ดูดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสอนงาน การสั่งงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเรียนรู้ข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตนเองในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน บริหารงาน บริหารคน บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ”

หัวข้อการอบรม
1. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในสายการผลิต
• หัวหน้างานคือใคร
• ความเกี่ยวข้องของหัวหน้างานกับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร
• ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน
• สาเหตุแห่งความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน
• บทบาท ของหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ทีประสบความสำเร็จ
2. เรื่องของ “คน” ที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้
• “คน” ที่ท่านเห็น กับ “ความจริง” ที่เขาเป็น อาจไม่ไช่เรื่องเดียวกัน
• เรียนรู้ในเบื้องลึกของคนเพื่อ “รู้เรา-รู้เขา”
• การทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างของคน
• การแบ่งประเภทของคน,เข้าใจคนในแต่ละแบบเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างได้ผล
3. บทบาทหน้าที่หัวหน้างานในมิติต่างๆ
• หัวหน้างาน กับการพัฒนาตนเอง
• หัวหน้างาน กับการพัฒนาและบริหารทีมงาน
• หัวหน้างาน กับการสื่อสารและการประสานงานในองค์กร
• หัวหน้างาน กับการบริหารความขัดแย้ง
4. การบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
• คุณภาพต้องมาก่อน
• องค์ประกอบสำคัญของจิตสำนึกคุณภาพ
• การลดปัญหาและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพ
• ตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการผลิตหลัก
• กิจกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนการผลิต
• แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
5. เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6. การสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติเชิงบวกให้กับตนเอง และทีมงาน
7. เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา
8. เติมพลังใจ ให้ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด


รูปแบบการอบรม
• บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก , ชมวีดีทัศน์
• กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
• สรุป เรียนรู้จากกิจกรรมการอบรม , ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย ให้นำไปประยุกต์สู่การการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมไว้
โปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าอบรม ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook (โปรแกรม Zoom สามารถดาวน์โหลดฟรี ใช้งานฟรี) หรือ สามารถเข้าใช้งาน Zoom ได้โดยตรงโดยเข้าผ่านเวปไซท์ https://zoom.us/join

ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นกังวลในการเข้าร่วมอบรมและใช้งานโปรแกรมนะคะ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของ Vickk Training คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะอัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

- อัตราค่าอบรมปกติ
อัตราค่าอบรม : = 2,900 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

- กรณีชำระ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 3 วัน
รับส่วนลด 5% จาก 2,900 บาท(ยังไม่รวม VAT)
อัตราค่าอบรม : = 2,755 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม และ Link รหัสเข้าห้องอบรม Zoom จัดส่งให้ทางอีเมล ก่อนวันอบรม
2. ไฟล์วุฒิบัตร (E-Certificate) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน จัดส่งให้หลังวันอบรมทางอีเมล

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
อ.ดร.ไมตรี บุญขันธ์
• ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ Management และเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement
Productivity Improvement
• ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 15 ปี
• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd.
• ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
• กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
• ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co.,Ltd.
• อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
• QCC team excellent 2009-2010 (Singapore)
• KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) ,จบ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com