In-house Training อบรมภายในองค์กร หลักสูตรอบรมพนักงาน หัวข้ออบรมพนักงาน เตรียมพร้อมรับ AEC VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.
 
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


อบรมภายในองค์กร In-House Training
 

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกองค์กรที่จัดอบรมสัมมนาภายใน (In-house Training)

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2549-2556

 

ปี 2557-2564

 

ปี 2565-ปัจจุบัน

     
 

รายชื่อลูกค้าทีจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร(In-house Training) ปี 2557-2564

 
 
 

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2564
1. บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ, SPC Statistical Process Control
2. บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด – ความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
3. มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี – ทักษะการการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
4. บริษัท สยาม ควอลิตี้ พรี-คาสท์ จำกัด – นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ
5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)เทคนิคการนำผลไปใช้และกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร
6. บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด – การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปี ตามแนวทาง KPI-MBO และ Competency
7. บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด – PDPA FOR ORGANIZATION : การปรับปรุงงานของหน่วยงาน ในองค์กรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
8. บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด – การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ COMPETENCY
9. บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ
10. การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
11. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด – การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา (Preventive Maintenance & Management)
12. บริษัท อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
13. บริษัท กรุงไทย ฟู๊ด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – “SUPER ADMIN” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
14. บริษัทพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี – การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด Effectiveness of Preventive maintenance
15. บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุค DIGITAL HR 4.0 สำหรับผู้บริหาร และนัก HR
16. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จํากัด – การบํารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทํา TPM ที่สมบูรณ์
17. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
18. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด – Finance for Non-Finance
19. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด – กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
20. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
21. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด- SUPER ADMIN ยุค DIGITAL 4.0” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
22. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน และมาตรฐานเกลียว GD&T
23. การไฟฟ้านครหลวง – การสร้างจิตสำนึกและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ call center
24. บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด – จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awareness)
25. บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด – เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ ยุค Digital 4.0
26. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) – พื้นฐานในงานจัดซื้อ และ การเจรจาต่อรอง
27. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการขาย และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
28. บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด – ดีลดีไม่มีโป๊ะ (Coordination Skill)
29. บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด – การเงินดีมีสุข
30. บริษัทโชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน
31. บริษัทโชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & WHY WHY ANALYSIS
32. บริษัท เคี้ยงรุ่งเรืองออโต้พาร์ท (2001) จำกัด – การบริหารการผลิต เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
33. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง Advance Microsoft Excel
34. บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด – Analytical Thinking Skills ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในการทำงาน
35. บริษัท สยาม ไทโย โชจิ จำกัด – การพัฒนาภาวะผู้นำ (Smart Leadership) ยุค Digital Disruption 2021
36. บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด – เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
37. บริษัท เอคแปลนเมนท์ จำกัด – “เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน”
38. บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) – ระบบความคิด กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
39. บริษัท มารีนโกล์โปรดักส์ จำกัด – การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM
40. บริษัท มิตานิ สยาม เทค จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน และมาตรฐานเกลียว GD&T

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2563
1. บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด - การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล HR
2. บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
3. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 14 )
4. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 15 )
5. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 16)
6. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 17)
7. บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด - เทคนิคการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
8. บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จํากัด (สำนักงานใหญ่) - การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Customer Service Excellence
9. บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด - เพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน Supervisory Skills Development
10. บริษัท เนเจอร์ส ทัช จำกัด (สำนักงานใหญ่) - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสําเร็จ (รุ่นที่ 1)
11. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 18)
12. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 19)
13. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 20)
14. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 21)
15. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 22)
16. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - ศิลปะการพูด การสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
17. บริษัท เนเจอร์ส ทัช จำกัด (สำนักงานใหญ่) - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสําเร็จ (รุ่นที่ 2)
18. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - เทคนิคการนำเสนอผลงานในที่ประชุม ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ
19. บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด (สำนักงานใหญ่) - เทคนิคการวางแผนระบบขนส่ง – การบริหารสินค้าคงคลัง และอำนาจแห่งการเจรจาต่อรอง ยุค Digital 4.0
20. บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด - การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล HR (ระบบ OJT On the Job Training)
21. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 23)
22. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 24)
23. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (รุ่นที่ 25)
24. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การวางแผนการทำงานและบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จในชีวิต (Team B)
25. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ) (Team B)
26. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Team B)
27. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – “A Grate Teamwork” เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Team B)
28. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – Creative Thinking การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Team B)
29. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การวางแผนการทำงานและบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จในชีวิต (Team A)
30. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ) (Team A)
31. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน (Team A)
32. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – “A Grate Teamwork” เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ (Team A)
33. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – Creative Thinking การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Team A)
34. บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด – การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล HR
35. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต – เทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
36. บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด – เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
37. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการเพื่อลดต้นทุนการผลิต
38. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด – 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
39. บริษัท เอคแปลนเมนท์ จำกัด – การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร Workshop
40. บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด – การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร
41. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด – การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
42. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน GD&T
43. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
44. บริษัท ไทยจีเอ็มบีอินดัสตรี่ จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน GD&T
45. บริษัท เอเซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด – ความรู้ในการจัดการและบริหารเพื่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
46. บริษัท อินโนเว็ก โฮลดิ้ง จำกัด – การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Service Mind to Service Excellence
47. บริษัท ธนบวร59 จำกัด – ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ 2020 Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ
48. บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด – Elevator Pitch การนำเสนองานขายแบบสายฟ้าฟาด
49. บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด – Creative for work เทคนิคการพัฒนาทักษะในการทำงาน
50. บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด – TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management
51. บริษัท เคไอ-ลาดกระบัง จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน GD&T
52. บริษัท ไทยยานยนตร์ ออโต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน GD&T
53. วชิราวุธวิทยาลัย – ทักษะและเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
54. บริษัท พี.เอส.ซี. สตีลดรัมส์ จำกัด – นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ
55. บริษัท อินฟินิทเคม จำกัด – การบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
56. บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทํางานยุค Digital 4.0
57. ห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญ์พิชชา แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย – การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Predictive Maintenance
58. ห้างหุ้นส่วนจำกัดธัญญ์พิชชา แมททีเรียล แอนด์ ซัพพลาย – การบริหารแบบลีน (Lean Management)
59. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการทำ 5ส.และไคเซ็นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ
60. บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
61. บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด – TQM (Total Quality Management) วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
62. NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Effectiveness of Preventive Maintenance
63. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด – มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
64. บริษัท มิลลิเมด จำกัด – การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
65. บริษัท บิซเวล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด – เพิ่มศักยภาพการทำงานอย่างมีคุณภาพ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2562
1. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 1/2562)
2. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 2/2562)
3. บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis
4. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 3/2562)
5. บริษัท เซฟ ที คัท โกลด์ จำกัด – การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ การตลาดสมัยใหม่ 2019
6. บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด – การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บริษัท เอสที โกลบอล อินดัสตรี้ส์ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ
8. บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ
9. CP All – เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (รุ่นที่ 1/2562)
10. บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) – การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ FMEA Design
11. บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด – การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis
12. บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด – ที่ปรึกษา ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล HR
13. บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) – ค่านิยมองค์กร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับค่านิยมองค์กร
14. บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด – การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
15. บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด – กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ เหนือคู่แข่งขันภายใต้เศรษฐกิจยุค 4.0
16. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 4/2562)
17. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
18. บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้ง แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด – Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
19. สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม – การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
20. บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ
21. ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ – เทคนิคการใช้งาน IT และ Social Media สําหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR) ในยุค Digital HR 4.0
22. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ – เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
23. สำนักงาน ก.พ. – สมดุลชีวิต…ที่สร้างได้ รุ่นที่ 1/2562
24. บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จำกัด – เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (2 รุ่น)
25. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 5/2562)
26. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) – เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ Tips on Giving a Presentation Like a Pro
27. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) – พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ Leadership Development & Project Management
28. บริษัท แปซิฟิค ไทย มอเตอร์สปอร์ตส์ จำกัด – เทคนิคและทักษะการปิดการขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ 4.0 (รุ่นที่ 1/2562)
29. สำนักงาน ก.พ. – สมดุลชีวิต…ที่สร้างได้ รุ่นที่ 2/2562
30. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) รุ่นที่ 2/2562
31. บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด – “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
32. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 6/2562)
33. บริษัท ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – การลดความสูญเปล่า 7 ประการเพื่อเพิ่มผลผลิต (7 Waste)
34. บริษัท ซีพีแรม จำกัด – กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ “ติดดอกไม้ทางการตลาด 2019”
35. บริษัท เบญจมาศ อาร์แอนด์ดี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ
36. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
37. บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
38. บริษัท อซาด้า แมชชินเนอรี่ จำกัด – 7 Wastes การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
39. บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จํากัด – เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด
40. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 7/2562)
41. บริษัท สยาม ไทโย โชจิ จำกัด – สร้างจิตสำนึกการทำงานอย่างมีคุณภาพ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
42. บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด- เทคนิคการสื่อสาร จิตวิทยา และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
43. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ Tips on Giving a Presentation Like a Pro
44. บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – พัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
45. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen (จำนวน 13 รุ่น)
46. บริษัท อินฟินิทเคม จำกัด – เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน และการทํางานเป็นทีม
47. บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) – ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
48. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
49. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
50. NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Effectiveness of Preventive Maintenance
51. บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด – การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
52. บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด – พัฒนาภาวะผู้นำ ยุค Digital 4.0 สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ
53. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 8/2562)
54. บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
55. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด – การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ Predictive Maintenance
56. บริษัท ซัมวอน โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด – การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (SPC)และ QC 7 Toolsเทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด
57. บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด – เทคนิคการบริหาร จัดการ สินค้าคงคลัง สู่ประสิทธิภาพสูงสุด
58. NXP Manufacturing (Thailand) Ltd.- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(รุ่น 2)
59. บริษัท คิตตี้ เลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด – การเพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (หลักสูตร 2 วัน)
60. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) – กลยุทธ์การบริหารและพัฒนางานเลขานุการยุคใหม่อย่างเป็นระบบ
61. บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์ แลบบอราทอรี่ จำกัด – การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools
62. CP All – เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (รุ่นที่ 3/2562)
63. บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรม Walk rally &Team building
64. บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด – ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน GD & T
65. บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)
66. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด – มนุษย์สัมพันธ์และเทคนิคการสร้างสัมพันธ์ในการทำงาน
67. บริษัท เคี้ยงรุ่งเรืองออโต้พาร์ท (2001) จำกัด การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า (2รุ่น)
68. บริษัท เอเมด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด – จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
69. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 9/2562)
70. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) – ประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ
71. CP All – อบรม หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (รุ่นที่ 10/2562)
72. บริษัท แมคคาทรอนิคส์ ดีไซน์ จำกัด – “A Grate Teamwork”เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
73. บริษัท ล็อกไทย-ไฮแล็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – การสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงานผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
74. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)- เสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะผู้จัดการ ก้าวสู่การเป็น “ผู้จัดการ มืออาชีพ” 75. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen(จำนวน 13 รุ่น)
76. บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด – การแก้ไขปัญหาและป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer Complaint Corrective and Preventive Action

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2561
1. CP ALL , บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - อบรม เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 1/2561
2. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ , การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement รุ่นที่ 7 , 8 , 9
3. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)- เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ
4. CP ALL , บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - อบรม เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 2/2561
5. บริษัท อิเมจิเนีย จำกัด - การให้บริการและจิตวิทยาการให้บริการลูกค้าที่เป็นเด็ก
6. บริษัท แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด - ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
7. บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด - การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2561
8. บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด - การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2/2561
9. CP ALL , บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - อบรม เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 3/2561
10. บริษัท เจ.ฟิลเตอร์ จำกัด - การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ROHS, REACH, ELV, IMDS)
11. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเงินไทย- Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม
12. บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด- การสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
13. CP ALL , บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - อบรม เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT รุ่นที่ 1/2561
14. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด (สำนักงานใหญ่)- การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ
15. บริษัท สยาม ไทโย โชจิ จำกัด (สำนักงานใหญ่)- พัฒนาบุคลิกภาพ | เสริมภาพลักษณ์ คนทำงาน สู่ความสำเร็จ
16. บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด- QC 7 Tools : เทคนิคการใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด
17. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด - เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
18. บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด - Build Up Creative Attitude in Organization
19. บริษัท ไอซิน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด- สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
20.CP ALL , บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - อบรม เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 4/2561
21. บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด - พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
22. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)- “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
23. Tanabe (Thailand) Co., Ltd.- การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ,SPC
24. บริษัท โฮยา ลำพูน จำกัด – การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (รุ่นที่ 1-3)
25. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)- เลขาฝ่ายขายยุค Digital 4.0
26. บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด – การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
27. บริษัท เจ.ที. แพ็ค ออฟ ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) การวางแผนและการบริหารเวลาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(รุ่นที่ 1-2)
28. CP ALL , บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด – อบรม เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT รุ่นที่ 5/2561, 6/2561, 7/2561, 8/2561, 9/2561, 10/2561
29. บริษัท เอี่ยมเฮงโมดิฟาย สตาร์ช จำกัด – การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
30. บริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
31. Canon Prachinburi (Thailand) Ltd.(CPT) – เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( 2 วัน)
32. บริษัท ชองอิล (ไทยแลนด์) จำกัด – การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์ (2รุ่น)
33. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) รุ่นที่ 3/2561
34. บริษัท สินธุมาศโสภณ จำกัด – สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
35. Ampas Auto Mirror Co., Ltd. – เทคนิคการลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม
36. บริษัท แมคคาทรอนิคส์ ดีไซน์ จำกัด – สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
37. บริษัท เคี้ยงรุ่งเรืองออโต้พาร์ท (2001) จำกัด – เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิต

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2560
1. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)- อบรม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
2. บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด - อบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
3. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - อบรม “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้
4. บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)- อบรม Total Productive Maintenanceการบำรุงรักษาทุกคนมีส่วนร่วม
5. บริษัท เด็นทอลสเตชั่น จำกัด - อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ
6. บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด - อบรม เทคนิคและทักษะการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (จำนวน 2 รุ่น)
7. บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด - อบรม การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน 5 รุ่น)
8. บริษัทมหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด - อบรม หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
9. บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม อีเล็คโตรเพลทติ้ง จำกัด - หลักสูตร Basic IMDS : International Material Data System
10. บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม จำกัด - หลักสูตร Basic IMDS
11. กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนวางแผนและพัฒนากระบวนงาน กรมสรรพากร - หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ หัวข้อ ความเป็นผู้นำด้านความฉลาดทางอารมณ์”
12. บริษัท เด็นทอลสเตชั่น จำกัด - อบรม เทคนิคและทักษะเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ
13. Sunday Academy by Dfix co.,ltd. บริษัท ดีฟิกซ์ จำกัด - การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ
14. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด – หลักสูตร การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC by small group activity
15. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด @ CP ALL- หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) รุ่นที่ 1/2560
16. บริษัท ไดน่า เมททอล จำกัด – หลักสูตร การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ Effectiveness QCC by small group activity (จำนวน 5 รุ่น)
17. บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด – อบรม หลักสูตร Elevator Pitch ขายงานขโมยซีนแบบสายฟ้าฟาด
18. บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูน – อบรม หลักสูตร เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน AMGT ( AMGT One Team) | Walk rally
19. บริษัท ดั๊กคิง จำกัด – อบรม หลักสูตร การบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ Effective Time Management & Work Planning
20. ทรู อารีน่า หัวหิน True Arena Hua Hin บริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด – อบรม หลักสูตร การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Customer Service Excellence
21. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด – อบรม หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen
22. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด @ CP ALL – หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) รุ่นที่ 2/2560
23. บริษัท พงษ์ระวี จำกัด (หน่วยงานลำลูกกา) – อบรม หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
24. บริษัท สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี – อบรม หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
25. บริษัท ไทยโยโกเร จำกัด – หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ
26. S.K.J. Industries Company Limited – หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ
27. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด - หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
28. บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด (จ.เพชรบุรี) - หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)
29. บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด (จ.นครราชสีมา) - หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
30. บริษัท ควอนเธียม โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) - หลักสูตร สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจระดับมืออาชีพ Powerful English Email Communication for Business
31. บริษัท เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - หลักสูตร เทคนิคการขายและการให้บริการ…ระดับมืออาชีพ
32. บริษัท คอนแนลล์ บราเดอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตร กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อนและลูกค้ารายใหญ่ Strategy Complex Sale and Key Account Management
33. บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด - หลักสูตร “Smart Marketing & Customer 4.0” เจาะลึกการตลาด 4.0 วิเคราะห์การขาย สู่ชัยชนะ
34. บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัด - หลักสูตร ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน GD&T(Principle of Geometry Dimensional and Tolerance)
35. Mechatronics Designed Co.,Ltd.บริษัท แมคคาทรอนิคส์ ดีไซน์ จำกัด - หลักสูตร การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน
36. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด - หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และการจัดการความรู้ในองค์กร(KM) | จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง Learning Organization and Knowledge Management
37. บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด - หลักสูตร เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าระดับมืออาชีพ
38. บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด(จ.ลำพูน) - หลักสูตร กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่ Strategy Complex Sale and Key Account Management
39. บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตร การบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ Effective Time Management
40. บริษัท โซบริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด (อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี) - หลักสูตร การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ และ การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (Statistical Process Control and Process Capability Study)
41. สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. - หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
42. บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ
43. บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 1
44. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด - หลักสูตร เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
45. บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด - หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke
46. สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร การวางแผนและจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
47. บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - หลักสูตร เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
48. บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 2
49. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ)
50. บริษัท พี.ซี. อินเตอร์เทรด จำกัด - หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ
51. บริษัท เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
52. บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด - อบรม หลักสูตร ทักษะการขายสำหรับ Telesales/Telemarketing
53. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด , เครือ CP ALL - อบรม หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
54. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - หลักสูตร HR for Non-HR ผู้จัดการกับงานบริหารคน
55. บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด - อบรม หลักสูตร พลังแห่งการคิดรอบด้านอย่างเป็นระบบสู่การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
56. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement (รุ่นที่ 1)
57. บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
58. บริษัท เอจีซีไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด - อบรม หลักสูตร เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน AMGT ( AMGT One Team) | Walk rally
59. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement (รุ่นที่ 2)
60. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement (รุ่นที่ 3)
61. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement (รุ่นที่ 4)
62. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement (รุ่นที่ 5)
63. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Quality Awareness and Continues Improvement (รุ่นที่ 6)

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2559
1. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด - การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
2. บริษัท คูโบต้าอนันตภัณฑ์นครราชสีมา จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร และการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) - การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
4. บริษัท สไมล์ บูล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
5. โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง - พัฒนาภาวะผู้นำ และการประยุกต์ใช้ KPI (Key Performance Indicator) ในการทำงาน
6. บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด - เทคนิคการรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหา
7. บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด - สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจระดับมืออาชีพ รุ่นที่ 1
8. บริษัท ภัทราพอร์ซเลน จำกัด - ภาวะผู้นำและการพัฒนาภาวะผู้นำ
9. บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด - สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจระดับมืออาชีพ รุ่นที่ 2
10. บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด - สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจระดับมืออาชีพ รุ่นที่ 3
11. บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด - การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1
12. บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด - เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
13. บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด - การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
14. บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ในการทำงานสู่มืออาชีพ
15. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) และการจัดการความรู้ในองค์กร(KM) จากแนวทางสู่การปฏิบัติจริง
16. บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด - เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
17. บริษัทภัทรา พอร์ซเลน จำกัด - เทคนิคการวางแผนงานเพื่อความสำาเร็จในการปฏิบัติงาน
18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) - การบริการด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จขององค์กร
19. โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา - เทคนิคการใช้เครื่องมือแผนภูมิการคิด ฝึกการคิด
20. บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด - พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
21. บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (จ.ลำพูน) - เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ (2วัน)
22. บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด - กลยุทธ์การขายแบบซับซ้อน และลูกค้ารายใหญ่
23. บริษัท คอนแนลล์ บราเดอร์ส จำกัด - เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า Customer complaint (How to Handle)
24. บริษัท กรีนแลนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร / แนวคิดทำงานเชิงบวกสู่ความสําเร็จ
25. บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด - เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน แบบมืออาชีพ
26. บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด - พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ
27. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - เทคนิคการสอนงานแบบ OJT รุ่นที่ 2/2559
28. บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
29. บริษัท ธิติวัฒน์เวชกรรม จำกัด - อบรม การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
30. บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด - อบรม เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ที่องค์กรต้องการ
31. บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด- อบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
32. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)- อบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT รุ่นที่ 3/2559
33. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) - อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Kaizen
34. บริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด- อบรม พัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
35. บริษัท อิโต เซอิโค (ประเทศไทย) จำกัด - อบรม สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
36. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด - อบรม การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ
37. บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม HR for Non-HR ผู้จัดการกับงานบริหารคน
38. บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - อบรม HR for Non-HR หัวหน้างานกับงานบริหารคน
39. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) - อบรม จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
40. บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - อบรม การเสริมทักษะผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่
41. บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด- อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ, มารยาท และการให้บริการที่เป็นเลิศ

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2558
1. บริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จำกัด - มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารเพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผลและการบริการที่เป็นเลิศ
2. บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด - Call Centerมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์แนวใหม่ ขุมพลังของธุรกิจ
3. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) - ทักษะการขายสำหรับ Tele – Sales / Tele - Marketing (รุ่นที่ 1)
4. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) - ทักษะการขายสำหรับ Tele – Sales / Tele - Marketing (รุ่นที่ 2)
5. บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน ) - เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน)
7. บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด - ทักษะการสอนงาน (ทักษะการเป็นโค้ช) และการแนะนำงาน
8. บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982) จำกัด - การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย
9. บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด - การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
10. บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด - เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
11. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
12. บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
13. บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ฯ
14. บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) - พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
15. บริษัท ฟาร์มาแลนด์(1982) จำกัด - ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
16. บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ จำกัด (มหาชน) - การสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจ Service Minded
17. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) - การบริหารเวลาและวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
18. บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)- การบริหารเวลาและวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
19. บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จำกัด - เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ...ระดับมืออาชีพ
20. บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด - เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
21. บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด - กลยุทธ์การขายลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายย่อยทั่วไป
22. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - เทคนิคการขาย ระดับ Advance Professional
23. บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด- ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานฯ
24. บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)- การบริหารเวลาและวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
25. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด - การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ
26. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) - การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จ
27. บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด - พลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
28. บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด - นักบริการมืออาชีพ
29. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)- Referral Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ
30. บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด - การสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงาน สำหรับผู้เริ่มต้น (รับ AEC)
31. บริษัท ซีคอน จำกัด - ศิลปะการพูด การสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจให้สัมฤทธิ์ผล
32. บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด - การบริหารเวลาและวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
33. บริษัท ควอนเธียม โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด - เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
34. บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) - ทักษะการใช้เครื่องมือฝึกการคิด (Tools for thinking) สำหรับบริหารจัดการงานแบบมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
35.บริษัท เอช.ไอ.เอส.ทัวร์ส์ จำกัด - เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ...ระดับมืออาชีพ
36. บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จำกัด - “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
37. บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด- ทักษะการสอนงาน (ทักษะการเป็นโค้ช) และการแนะนำงาน
38. บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด - เทคนิคการขายแบบ B2B: B2B for sale
39. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - การบริการ “ลูกค้าภายใน” ด้วยหัวใจ สู่ความสำเร็จ
40. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - เทคนิคการสอนงานแบบ OJT รุ่นที่ 3/2558
41.สถาบันเกษตราธิการ - แนวทางการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
42. บริษัท ฟาร์มาแลนด์ 1982 จำกัด - การบริหารเสน่ห์ด้านการขาย...ระดับมืออาชีพ
43. บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด - เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 1)
44. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด - เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
45. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน / เทคนิคการมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามงาน
46. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด - เทคนิคการสอนงานแบบ OJT รุ่นที่ 4/2558
47. บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด - เทคนิคเป็นวิทยากรภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 2)
48. บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)- หัวหน้างานกับงานบริหารคน (HR for Non-HR)
49. Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC)- ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งฯ
50. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด - เทคนิคการใช้ Social Media เพื่อ Social Networking สำหรับงาน HR
51. บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด - ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
52. บริษัท ทรู จีเอส จำกัด - กลยุทธ์การนำเสนอขายสินค้า (แบบ DRTV) ...ระดับมืออาชีพ
53. บริษัท สยามซันโป จำกัด - เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
54. บริษัท ซี.ที.เอส. เมเนจเม้นท์ จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2557
1. บริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์ จำกัด - การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาด 2014 - 2015
2. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด - เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3. GS BATTERY CO., LTD. - เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)(จำนวน 2 รุ่น)
4. บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด - ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมล์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
5. บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด - เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
6. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Super Admin” พนักงานธุรการมือโปรที่องค์กรอยากได้ฯ
7. บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด - ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ
8. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด - ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจ ของCall Center (จำนวน 3 รุ่น)
9. บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด - การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ปี 2014-2015
10. บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด – ทักษะเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับนักขายมืออาชีพ
11. บริษัท แปซิฟิค ภูเก็ต จำกัด - เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
12. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีมฯ
13. บริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ (รุ่นที่ 1)
14. บริษัท ยี ไอ พี จำกัด – ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
15. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด - ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการมืออาชีพ
16. บริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด - การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ (รุ่นที่ 2)
17. บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช้อปปิ้ง จำกัด – กลยุทธ์การนำเสนอขายสินค้าอย่างมืออาชีพ
18. บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
19. บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด - การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ
20. อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด - สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน
21. บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
22. บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด - ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
23. บริษัท ซีคซ์ บางกอก จำกัด - การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 1 )
24. บริษัท ซีคซ์ บางกอก จำกัด - การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 2)
25. บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด - มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่สัมฤทธิ์ผล
26. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด - เพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
27. บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม
28. บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด - The Best Supporter ผู้สนับสนุนองค์กรที่ดีเลิศ
29. บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด - เทคนิคการขายและการให้บริการอย่างประทับใจ
30. บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด - เทคนิคการขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
31. บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด - ทักษะ ศิลปะ มารยาท การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้ประทับใจ
32. บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด - สร้างจิตสํานึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีมฯ
33. บริษัทธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB Effective Tele-Consulting
34. บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - สื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

           

 

 

 

ปี 2549-2556

 

ปี 2557-2564

 

ปี 2565-ปัจจุบัน

 

   
 
All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com