In-house Training อบรมภายในองค์กร หลักสูตรอบรมพนักงาน หัวข้ออบรมพนักงาน เตรียมพร้อมรับ AEC VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.
 
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


อบรมภายในองค์กร In-House Training
 

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกองค์กรที่จัดอบรมสัมมนาภายใน (In-house Training)

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2549-2556

 

ปี 2557-2564

 

ปี 2565-ปัจจุบัน

 
     
 

รายชื่อลูกค้าทีจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร(In-house Training) ปี 2565-ปัจจุบัน

 
 
 

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2566
1. บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด – การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับพนักงานทั่วไป
2. บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด – การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับหัวหน้างาน
3. บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกับริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด – เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ
4. บริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด – การตรวจประเมิน 5ส. ในพื้นที่การทำงาน (Audit technique for 5S in working place)
5. บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด – “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลง ยุคใหม่
6. บริษัท เอช-วัน พาร์ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และระบบการจัดการพลังงาน
7. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทำ Competency และนำมาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ(2 รุ่น)
8. บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ANTI-CORRUPTION) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
9. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด – จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
10. บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
11. Delta Electronics (Thailand) PCL – Predictive Maintenance การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
12. บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม และการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน และมาตรฐานเกลียว GD&T
13. บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ANTI-CORRUPTION) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
14. บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
15. บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด – PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
16. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการประเมิน Competency และนำผลการประเมิน มาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ (รุ่น2)
17. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการประเมิน Competency และนำผลการประเมิน มาใช้บริหารพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติ (รุ่น1)
18. บริษัท ซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด – การพัฒนาภาวะผู้นำยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
19. บริษัท เค ซี แอล เทรดดิ้ง จำกัด – “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
20. บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ(รุ่น1)
21. บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร สู่การบริการที่เป็นเลิศ(รุ่น2)
22. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 1/2566
23. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 2/2566
24. บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จำกัด – การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับพนักงานขาย รุ่นที่ 3/2566
25. บริษัท โคเค็น (ไทยแลนด์) จำกัด – การมุ่งเน้นใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า(Customer Focused)
26. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพ
27. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์ สู่ความสำเร็จ
28. บริษัท ไทย คิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด - IMDS : International Material Data System
29. บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) - PDPA Implementation การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
30. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) - สร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สู่ความสำเร็จ
31. กสทช.- การพัฒนาบุคลิกภาพการเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม แบบมืออาชีพ
32. บริษัท แม็ก กู๊ด คาร์ จำกัด - การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก เพิ่มศักยภาพการทำงาน
33. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การสร้างทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Ways to Supervisory Effectiveness)
34. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - จิตสำนึกด้านคุณภาพ : การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ ในการทำงานเพื่อปรับปรุงงานลดความสูญเสียในระบบงาน (Quality Awareness)
35. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การแก้ปัญหาที่หน้างาน 1 - การพัฒนาทักษะการคิด Problem solving at shop floor 1-(Developing thinking skills)
36. บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี แมนูแฟ็กเชอริง จำกัด- กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
37. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
38. บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - เทคนิคเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer)
39. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด- “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
40. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
41. บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี. จำกัด - ทักษะและเทคนิค การสื่อสาร ประสานงาน และการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงานสู่มืออาชีพ
42. บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) - PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
43. บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน
44. บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด - จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
45. บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด - กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่
46. บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จำกัด – เทคนิคการสื่อสารและการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
47. บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด - จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
48. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด - เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ(GD&T) ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว
49. บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) - แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION) ในองค์กรอย่างยั่งยืน
50. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด - การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
51. บริษัท ไทยดีเอนทีเพนท์ จำกัด – การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
52. บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด - เทคนิคการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วย 5G & WHY WHY ANALYSI
53. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด - การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์ การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
54. บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ANTI-CORRUPTION) ในองค์กรอย่างยั่งยืน
55. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)
56. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด - เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทักษะการสื่อสาร สู่การบริการระดับมืออาชีพ
57. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด (ลำพูน) - เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐาน ชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว (GD&T)

การจัดอบรม In-house Training ประจำปี 2565
1. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพด้วย 5ส และ Kaizen
2. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – PDPA FOR ORGANIZATION : การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
3. บริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT.(On the Job Training)
4. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)
5. บริษัท ซึจิกาว่า ไทยแลนด์ จำกัด – เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว GD&T
6. บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่ 2022 DIGITAL 4.0
7. บริษัทนู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด- พัฒนาภาวะผู้นำ 2022 ยุค Digital 4.0 สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ
8. บริษัท คิวโกว์ จำกัด- เทคนิคการสื่อสาร (เขียน) แบบ Non – voice ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อการบริการลูกค้า
9. บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด – PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
10. บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด – เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
11. บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด – เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจ Analytical Thinking and Decision Making
12. บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – ศิลปะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
13. บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด – กลยุทธ์การทำงานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้าน ให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข
14. บริษัท จีนี่เวิลด์ จำกัด – FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
15. บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด – เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)
16. บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด – “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
17. บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) – “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
18. บริษัท คอลิบรี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Failure Mode and Effects Analysis)
19. บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 1
20. บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 2
21. บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 3
22. บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด – Poka Yoke & Visual control การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด
23. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
24. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen รุ่นที่ 1/2565
25. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – การลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ด้วย 5ส. และ Kaizen รุ่นที่ 2/2565
26. บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จํากัด – แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
27. บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด – ทักษะการขายสำหรับ TELESALES / TELEMARKETING
28. ZEON CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD. – “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
29. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) – สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
30. บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด – เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก (PROACTIVE)
31. บริษัท เอ็น เอส เค เอเซีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – PDPA for Organization การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
32. บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด – เทคนิคและทักษะสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ
33. บริษัท ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด – เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ
34. บริษัท คิวโกว์ จำกัด – “Super Admin ยุค Digital 4.0” พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ
35. บริษัท ท็อปวัน คลับ บางกอก จำกัด – การพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ
36. บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด – การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ Customer Service Excellence
37. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด – การทําสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง
38. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – เทคนิคการจัดทำ COMPETENCY และนำมาใช้ ภาคปฏิบัติ
39. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)-ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ Becoming a Personal Assistant Like a Pro
40. บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) – เทคนิคการจัดทําใบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ด้วย KPIs และพฤติกรรม
41. บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด – พัฒนาภาวะผู้นำ ยุค Digital 4.0 สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ มืออาชีพ
42. บริษัท สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด- เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพขั้นสูง (Advance Microsoft Excel)
43. บริษัท เอคแปลนเมนท์ จํากัด – “การบริการ เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มภายในองค์กร”
44. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด – “PROACTIVE” เทคนิคและทักษะการทำงานเชิงรุก
45. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืน
46. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – Finance for Non-Finance สำหรับพนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
47. บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด – การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
48. บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด – PDPA for Organization การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆของหน่วยงานในองค์กรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
49. บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด – เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)
50. บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด – เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
51. บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด- การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
52. บริษัท เก้าใหม่ ไทยดิเซิร์ท จำกัด – ข้อกำหนด GHPS & HACCP REV.5
53. บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด- การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) / Failure Mode and Effects Analysis (หลักสูตร 2 วัน)
54. บริษัท ไอเอฟเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด – กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
55. Hongsa Power Co.,Ltd – การจัดการความรู้ในองค์กรด้วย COP (Communities of Practice) Implementation Process ภาคปฏิบัติ + ปูพื้นฐาน KM
56. บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด- “Finance for Non-Finance” สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
57. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) – แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืน
58. บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด – “Change Management” เทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 Digital Disruption
59. บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด -แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Anti-corruption) ในองค์กรอย่างยั่งยืน
60. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) – PDPA Implementation การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ
61. บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด – เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ
62. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) – PDPA for Organization การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆของหน่วยงานในองค์กรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
63. บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่) – การแก้ปัญหาที่หน้างาน การพัฒนาทักษะการคิด Problem solving at shop floor (Developing thinking skills)บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จํากัด – ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
64. บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด – เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
65. บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด – จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Saving energy and environment awarenessบริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จำกัด – เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมืออาชีพ
66. บริษัท ชอง อิล (ไทยแลนด์) จํากัด – การบํารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (AM) เพื่อการทํา TPM ที่สมบูรณ์
67. บริษัท คอนเนค แพคเกจจิ้ง จำกัด – ทักษะและเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
68. บริษัท สีสัน56 จำกัด – ทักษะและเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
69. บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด – ทักษะและเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
70. บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด – ทักษะและเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
71. บริษัท ปิโตรพลัส อินโนเวชั่น ทูลส์ จำกัด – ทักษะและเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
72. บริษัท สยามเวลท์ฟู๊ด จำกัด- เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)
73. บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด – เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel (Microsoft Excel for working)


           

 

 

 

ปี 2549-2556

 

ปี 2557-2564

 

ปี 2565-ปัจจุบัน

 

   
 
All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com